Guests
Festival Director
Rajesh Sharma
International Forum
Ashwani Sharma - Canada
Akhil Sharma - Canada
Diplomatic Co - ordinator
Vipin Gupta
Chief Advisor
S. Kumar Mohan
Salim Khan
Shabbir Shaikh
Film Curator
Media Advisor
P S Sural
Priya Gulati
Advisory Board
R. S. Rai
Jai Prakash Tiwari
Kunwar Raj Asthana
Rumil Kapoor
Corporate Communication
R K Sharma
Anil Sood
Festival Co-ordinators
Rajinder Pushkarana
Rohan Sharma
Mamta Sakhuja
Sahil Kapoor
Bhumika Kapoor
Deepanshu Sharma
Ashish Biswas
Event Managers
Ruchin Kohli
Nipun Kohli
Pradeep Sharma
Rohit
Film Screening Co-ordinators
Ashish Kumar Trivedi
Mahima Paul
Suraj Das
Kusum Sehlat
Digital Marketing
Sarvesh Verma
Marketing
Ajay Sharma (Dehradun)
Pradeep Nayak (Delhi)
Pooja Gupta
R. N. Bhatt (Dehradun)
Creative Team
Vijay Kumar
Ravi Chauhan
Sandeep Saini
Legal Advisor
Kumar Vikram
Accounts
Surendra Chhabra
Neeraj Kumar
Working Committee
Pawan Kumar Jha